Learning Management System

เข้าสู่ระบบ Learning Management System ของหลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math

คำแนะนำเกี่ยวกับการเข้าใช้งานระบบ Learning Management System (LMS) ของหลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math

1. การเข้าสู่ระบบในส่วนของการใช้ LMS   สามารถเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ www.fanmath.com แล้วเข้าไปที่เมนู Learning Management System (LMS) บริเวณด้านขวาจะมีช่องให้ Sign-in โดย Username ในการ Login ให้ใช้ รหัสนักเรียน สำหรับ Password ใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ปกครอง ที่ผู้ปกครองได้ระบุไว้ในข้อมูลนักเรียนเมื่อตอนสมัครเรียน จากนั้นให้คลิ้ก “เข้าสู่ระบบ”

2. เมื่อ Login เข้าสู่ระบบแล้วจะปรากฎหน้าจอ ดังต่อไปนี้

3. ผู้ปกครองสามารถคลิ้กเข้าไปดูข้อมูลผลการเรียนในหลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math ของนักเรียนได้ที่ –ผลการเรียน FAN Math– ที่อยู่ที่ด้านบน ซึ่งผู้ปกครองสามารถตรวจติดตามข้อมูลผลการทดสอบในหลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math ในแต่ละระดับที่นักเรียนได้เรียนไป และสามารถอ่านความคิดเห็น และข้อแนะนำของครูผู้สอนได้ นอกจากนี้หากผู้ปกครองต้องการฝากข้อความถึงครูใหญ่ หรือครูผู้สอน ผู้ปกครองก็สามารถส่งข้อความผ่านระบบ Learning Management System (LMS) นี้ได้อีกด้วย ซึ่งเมื่อผู้ปกครองพิมพ์ข้อความเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิ้กที่ –ตกลง– ที่มุมล่างขวา ระบบก็จะส่งข้อความของผู้ปกครองถึงครูใหญ่โดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจติดตามผลการเรียนรู้ และสื่อสารกับครูผู้สอนผ่านระบบ LMS

4. ในกรณีที่ผู้ปกครองต้องการตรวจติดตามผลการทดสอบของนักเรียน ให้ผู้ปกครองคลิ้กไปที่ –ผลการสอบ– ซึ่งระบบ Learning Management System (LMS) จะรายงานผลการทดสอบของนักเรียนอยู่ในรูปกราฟ เทียบกับค่าคะแนนมาตรฐาน ค่าคะแนนเฉลี่ย และคะแนนเต็ม ให้กับผู้ปกครองทราบถึงความก้าวหน้า และพัฒนาการทางทักษะคณิตศาสตร์ของนักเรียน