ต้องการเปิดสอน

การเปิดสอนหลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math

*** ไม่มีการเก็บค่า Royalty Fee ***

 • ค่าซื้อหนังสือจ่ายล่วงหน้า 50,000 บาทต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กรณีหักชำระครบแล้ว โรงเรียนก็เพียงสั่งซื้อหนังสือเพิ่มเติม
 • ค่าซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน และสินค้าส่งเสริมการขาย 9,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โรงเรียนสามารถสั่งซื้อเพิ่มเติม หรือทดแทนในภายหลังได้
 • ค่าฝึกอบรมเต็มหลักสูตรสำหรับ 2 ท่าน 9,600 บาท เพื่อให้มั่นใจว่าโรงเรียนจะมีบุคลากรที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพได้ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • ค่าดูแลระบบสารสนเทศ (IT Fee) = 10,000 บาทต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • ค่าฝึกอบรมครู จ่ายตามจำนวนคุณครู และจำนวนครั้งที่เข้ารับการฝึกอบรม
 • ไม่มีการเก็บค่า Royalty Fee หรือต้องแบ่งส่วนแบ่งรายได้ให้ทาง SE-ED Learning Center

สิ่งที่โรงเรียนจะได้รับ:

 • สิทธิในการใช้ชื่อหลักสูตร และเครื่องหมายการค้าของ FAN Math
 • ชุดข้อสอบวัดระดับความรู้ก่อนเรียน (Placement Test)
 • ชุดข้อสอบวัดผลหลังการเรียน Diagnostic Test และ Comprehensive Test
 • หนังสือ / เอกสาร ชุดเฉลยแบบฝึกหัดทั้งหมดในทุกๆระดับ
 • สิทธิในการใช้สื่อ Animation 441 ตอน ครอบคลุมทั้งหลักสูตร มีความยาวมากกว่า 2,000 นาที

 

รายละเอียดหลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math

“เน้นสร้างความเข้าใจในการแก้โจทย์คณิตฯ เสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ตามแนวทางของ PISA”

 • เน้นสร้างความเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์ พร้อมเสริมความมั่นใจในการเรียน

 • นักเรียนจะมีความมั่นใจในการทำโจทย์ปัญหาด้วยตนเองภายในระยะเวลา 3 เดือน

Website: http://www.fanmath.com

email: fanmath@se-ed.com

<ดาวน์โหลดเอกสารแนะนำหลักสูตร>

http://www.youtube.com/watch?v=AoviC30_FPY

http://www.youtube.com/watch?v=FVIIZR4doTc&feature=youtu.be

FAN Math เป็นหลักสูตรเสริมคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่เรียนในชั้นระดับอนุบาล 3 – ประถมศึกษา ที่ได้รับการออกแบบให้สามารถเรียนได้อย่างยืดหยุ่นแบบคละชั้น (Flexible Modular Approach) ซึ่งทำให้นักเรียนในหลายๆ ระดับสามารถเรียนร่วมกันในชั้นเรียนเดียวกันได้ นักเรียนใหม่สามารถสมัครเข้าเรียนได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องเสียเวลารอให้การเปิดคอร์สเรียนใหม่ โดยที่นักเรียนแต่ละคนจะได้รับการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ให้เต็มตามศักยภาพสูงสุดที่ตนมี ในขณะที่โรงเรียนก็สามารถบริหารห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่มีต้นทุนค่าเสียโอกาสที่ไม่สามารรับสมัครนักเรียนได้ อันเนื่องมาจากคอร์สเรียนได้เปิดเรียนไปแล้ว

เนื้อหาของหลักสูตร FAN Math นั้นมีความสอดคล้องกับหลักสูตรไทย แต่มีรูปแบบการอธิบาย และการสร้าง “วิธีคิด” ตามแบบฉบับของสิงคโปร์ (ซึ่งเป็นประเทศที่มีหลักสูตรคณิตศาสตร์ดีที่สุดหลักสูตรหนึ่งในโลก) โดยหลักสูตรคณิตศาสตร์ FAN Math นั้นได้รับการออกแบบร่วมกันระหว่างฝ่ายวิชาการคณิตศาสตร์ของ SE-ED Learning Center และ อาจารย์ Li Fanglan ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์ ชาวสิงคโปร์ ระดับรางวัลจากกระทรวงศึกษาธิการ จากประเทศสิงคโปร์

ด้วยสื่อการเรียนการสอนของหลักสูตร FAN Math ที่ถูกออกแบบให้อยู่ในรูปแบบสื่อ  Animation ทำให้นักเรียนสามารถเรียนคณิตศาสตร์ได้อย่างสนุกสนาน และมีความเข้าใจที่ดีมากขึ้น (มีประสิทธิภาพกว่าการใช้ครูอธิบายถึง 4 เท่าตัว: การใช้สื่อ Animation ในการอธิบายกับเด็กๆ จะประหยัดเวลากว่าการใช้ครูอธิบายผ่านกระดานถึง 4 เท่า) สามารถพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อการแก้โจทย์ปัญหาได้อย่างคล่องแคล่ว เมื่อนักเรียนได้เรียนในหลักสูตร FAN Math ไประยะหนึ่ง นักเรียนจะสามารถทำโจทย์คณิตศาสตร์ระดับยากๆ ซับซ้อนได้อย่างเข้าใจ  นอกจากนี้สื่อ Animation ยังทำให้โรงเรียนสามารถบริหารห้องเรียนที่อยู่ในรูปแบบของห้องเรียนคละได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมคุณภาพการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานโดยไม่ได้ยึดติดอยู่กับครูผู้สอนมากนักอีกด้วย

 

สนใจเปิดสอนติดต่อ

คุณอลงกรณ์ คงทรัพย์ แผนกปฏิบัติการและการตลาด SE-ED Learning Center   โทร: 08-1832-2299, 09-1889-9492, 08-6325-7000   email: slc@se-ed.com

<คลิ้กที่นี่ หากท่านสนใจหลักสูตรอื่นๆ จาก SE-ED Learning Center>