จำหน่ายแบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และแก้โจทย์ปัญหา

แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และแก้โจทย์ปัญหา (Process Skills in Problem Solving)

แบบฝึกหัดชุดนี้ได้รวบรวมแนวโจทย์ปัญหาและโจทย์เชาวน์คณิต ที่เหมะสมกับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา มีการยกตัวอย่างประกอบ และแก้ปัญหาผ่านการใช้แผนภาพ (Visualization) และการไล่เลียงเหตุผล (Reasoning) ตามแนวทางคณิตศาสตร์สิงคโปร์เพื่อให้วิเคราะห์โจทย์ได้ง่าย

เนื้อหาโดยสังเขป

แบบฝึกหัด เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และแก้โจทย์ปัญหา ประถมศึกษาชุดนี้ เป็นหนังสือเสริมความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ ที่เน้นการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาที่คิดเป็นภาพ และมีกระบวนการคิด ที่เป็นไปตามแนวทางของสิงคโปร์ ซึ่งเป็นการปูพื้นฐานตามแนวทางของ PISA พร้อมทั้งมีเฉลยในตัวที่สามารถแยกออกจากตัวเล่มได้ เนื้อหาภายในแต่ละบทจะเป็นการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาจากระดับที่ง่ายไปหายาก แล้วมีแบบฝึกหัดให้ฝึกฝนตามตัวอย่าง หากน้องๆ มีพื้นฐาน และทักษะในการแก้โจทย์ปัญหาในโรงเรียนได้แล้ว ก็จะสามารถฝึกฝนได้ด้วยตนเอง ตามคำแนะนำภายในหนังสือเล่มนี้ และถ้าน้อง ๆ ติดขัดตรงส่วนใด ในการแก้โจทย์ก็สามารถอ่านได้จาก “แนวความคิดทางคณิตศาสตร์” ที่มีการบอกใบ้ให้ในตัวอย่างนั้น ๆ หรือ ในแบบฝึกหัดบางบทเรียนเปรียบเสมือนเป็นหนังสือแบบฝึกหัดที่มีชีวิต

หัวใจสำคัญ ของแบบฝึกหัดชุดนี้ คือการใช้ภาพและการลำดับเหตุผล เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับนักเรียน โดยใช้การฝึกฝนด้วยตนเองอย่างมีวินัยและสม่ำเสมอ ในการพัฒนาทักษะและความจำใช้งาน (Working Memory) ซึ่งนอกจากจะทำให้นักเรียนมีทักษะทางคณิตศาสตร์ที่ดีขึ้นแล้ว ยังจะทำให้นักเรียนมีความมั่นใจในการเรียน และมีเจตคติที่ดีในวิชาคณิตศาสตร์อีกด้วย

หมายเหตุ:

 • หนังสือแบบฝึกหัดชุดนี้มีทั้งหมด 6 ระดับ โดยมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

AW-PS-L16106-22.indd

มีให้เลือก 6 ชุด สำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับ ป.1 ถึง ป.6 หากคุณพ่อคุณแม่ ต้องการดูตัวอย่างหนังสือ <คลิ้ก>

 • แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหา ป.1  >> กดสั่งซื้อสินค้า <<
 • แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหา ป.2  >> กดสั่งซื้อสินค้า <<
 • แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหา ป.3  >> Coming Soon <<
 • แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหา ป.4  >> กดสั่งซื้อสินค้า <<
 • แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหา ป.5  >> Coming Soon <<
 • แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหา ป.6  >> Coming Soon <<

รายละเอียดของเนื้อหาในชุดแบบฝึกหัด แต่ละชุด

แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหา ป.1:

AW-PS-L16106-22.indd

Download (PDF)

ตอนที่ 1 การใช้ Bar Model ประกอบไปด้วย

 • บทที่ 1 การบวกจำนวนนับไม่เกิน 10
 • บทที่ 2 การลบจำนวนนับไม่เกิน 10
 • บทที่ 3 การบวกและการลบจำนวนนับไม่เกิน 10
 • บทที่ 4 การบวกและการลบจำนวนนับไม่เกิน 20
 • บทที่ 5 การบวกและการลบของจำนวนนับที่ใช้โมเดลรูปแท่งแบบเปรียบเทียบ
 • บทที่ 6 การบวกและการลบจำนวนนับไม่เกิน 40

ตอนที่ 2 การใช้กระบวนการแก้ปัญหา

 • บทที่ 7 ระบบตาราง
 • บทที่ 8 สังเกตแบบรูปของจำนวนนับ
 • บทที่ 9 สังเกตแบบรูปของรูปเรขาคณิต
 • บทที่ 10 วาดแผนภาพ
 • บทที่ 11 แปลงข้อมูล
 • บทที่ 12 สุ่มและตรวจสอบ

******************************************************************

แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหา ป.2:

AW-PS-L26111-17.indd

Download (PDF)

ตอนที่ 1 การใช้โมเดลรูปแท่ง (Bar Model)

 • บทที่ 1 การบวกจำนวนนับไม่เกิน 1,000
 • บทที่ 2 การลบจำนวนนับไม่เกิน 1,000
 • บทที่ 3 การบวกและการลบจำนวนนับที่ใช้โมเดลรูปแท่งแบบเปรียบเทียบ
 • บทที่ 4 หลักการบวกและการลบระคน
 • บทที่ 5 การคูณและการหารด้วย 2 และ 3
 • บทที่ 6 การคูณและการหารหารด้วย 4,5 และ 10
 • บทที่ 7 การบวก ลบ คูณ หาร ระคน

ตอนที่ 2 การใช้กระบวนการแก้ปัญหา (Heuristic)

 • บทที่ 8 ระบบตาราง 1
 • บทที่ 9 การทำจากหลังมาหน้า
 • บทที่ 10 สังเกตแบบรูปจำนวนนับ
 • บทที่ 11 แปลงข้อมูล
 • บทที่ 12 การวาดแผนภาพ
 • บทที่ 13 ระบบตาราง 2
 • บทที่ 14 กลยุทธ์การจับกลุ่ม

******************************************************************

แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหา ป.4:

ProcessSkill4

Download (PDF)

จำนวนนับ

 • บทที่ 1 ทบทวนการบวกและการลบ
 • บทที่ 2 ตัวประกอบและพหุคูณของจำนวนนับ
 • บทที่ 3 การคูณและการหาร
 • บทที่ 4 การบวก ลบ คูณ หารระคน

เศษส่วน

 • บทที่ 5 การบวกและการลบ
 • บทที่ 6 เศษส่วนของกลุ่ม
 • บทที่ 7 แก้โจทย์ปัญหาบวก ลบ คูณ หารระคน

ทศนิยม

 • บทที่ 8 การบวกและการลบ
 • บทที่ 9 การคูณและการหาร

รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 • บทที่ 10 ความยาวรอบรูปและพื้นที่

วิธีการสั่งซื้อ สามารถสั่งซื้อผ่านทาง ระบบ E-Commerce ของ SE-ED Online Shopping ที่ www.se-ed.com

กรณีที่คุณพ่อคุณแม่สนใจ หนังสือฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ACTive English เพิ่มเติมด้วย <คลิ้ก> หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม คุณพ่อคุณแม่ สามารถส่ง Message มาที่ Inbox ทาง Facebook –> http://m.me/se.ed.learning.center หรือโทรศัพท์มาที่ 08-1832-2299, 08-6325-7000, 0-2325-9068-9 หรือ email: slc@se-ed.com

===============================

SE-ED Learning Center เรียนกับซีเอ็ด เก่งพูดอังกฤษ เก่งคณิตอย่างเข้าใจ

สนใจหนังสือภาษาอังกฤษ ACTive English <คลิ้ก>

Tel. 08-1832-2299, 0-2325-9068-9 Website: www.se-edlearning.com